FREE DELIVERY ABOVE ₹399
+91-7742473777
Author - Andy McNab
Publisher - Corgi Books
Edition - 2005
Binding - Paperback
Language - English
Pages - 512
Condition - Used
Ost?ílený agent britské výzv?dné služby SAS Nick Stone se ve Washingtonu marn? snaží vzpamatovat se ze smrti mladi?ké Kelly, kterou poté, co byli zabiti její rodi?e, p?ijal za svou a za jejíž osud se cítí odpov?dný. Stále si také vybavuje okamžik, kdy p?ed lety b?hem války v bývalé Jugoslávii p?i nepoda?eném atentátu na srbského generála Mladi?e bezmocn? p?ihlížel hr?zné vražd? bosenské dívky Ziny. Fotograf Jeral, kterého Nick náhodn? potkává a jehož zná práv? z Bosny, mu vypráví o tajemném Hasanu Nuhanovi?ovi. Ten na Balkán? zázra?n? zachra?oval životy nevinných civilist? a mohl by prý v budoucnu sjednotit muslimy na celém sv?t?. \nJeral touží skrývajícího se Nuhanovi?e vyfotografovat a p?ítele p?esv?d?í, aby s ním jel do válkou zb?dovaného Iráku, kam prý muslimský mírotvorce práv? mí?í. Nickovi p?itom nejde jen o út?k p?ed nezhojitelnými životními ranami a bezcitnými nad?ízenými - na cosi zásadního by se totiž Nuhanovi?e rád sám zeptal... \nSvým nenapodobitelným drsným a ironickým stylem nás Andy McNab tentokrát provází peklem povále?ného Iráku a posléze p?íb?h korunuje temným finále - v Bosn?, kde vlastn? kdysi za?al.

More from this collection